ნანა თერძიშვილი

ფილიალი: ვაკის ფილიალი

მიმართულებები: კარდიოლოგია